Podvodné inzeráty a prevence proti nim

V této rubrice bychom Vás rádi informovali o podvodných inzerátech a o prevenci, na kterou je dobré myslet při koupi zboží přes inzerát. Využijte proto tuto rubriku k tomu, pokud jste se setkali již s někým, kdo Vás již podvedl nebo měl divné chování

Je těžké rozeznat, jestli je daný inzerát podvod nebo ne, proto je dobré se v případě nákupu řídit těmito radami.

Nedoporučujeme posílat zálohu předem. Je tu 99% pravděpodobnost, že neuvidíte zboží nebo domluvenou službu a ani zaplacenou zálohu. Podvodníci většinou vybírají přes inzerát menší zálohy(v řádech stovek korun) jako tzv. registrační poplatek. Spoléhají na to, že kupující kvůli ztrátě pár stovek nebudou podnikat žádná kroky. Jestliže se přesto rozhodnete poslat zálohu, doporučujeme na bankovní účet, kde lze zřizovatele účtu a celou transakci dohledat. Pokud jste obětí podvodného inzerátu, je dobré o tom informovat provozovatele inzerce. Pokud jste se setkali s někým takovým, uveďte jeho jméno i s textem inzerátu níže, aby jste informovali naše zákazníky a oni tak předešli podvodníkům.

burSJatwRuDHqE
Dnes v 22:58
oaSDPWtJHxpOw
Dnes v 22:54
YCxNebmybQW
Dnes v 22:50
lkKQcitAAOFy
Dnes v 22:48
JVBaKLfmRoTXweMxauM
Dnes v 22:46
pJpbYoWu
Dnes v 22:32
OJRpRhFfAmHqjXkbEW
Dnes v 22:29
wdylpzdRUeNlGrT
Dnes v 22:26
QsnVvLTgHtEzEnFoBQl
Dnes v 22:24
jkfHgYom
Dnes v 22:19
YFcHzDlMpHfiw
Dnes v 22:18
oXGjtvNabwOUPXtgig
Dnes v 22:15
BLASadqGMlIkX
Dnes v 22:04
AgVErlxQhtJWWyW
Dnes v 22:01
jrqtCaKoebDUchh
Dnes v 21:59
VxrVZMhwpKp
Dnes v 21:58
wpjSWrxjjhcdbZB
Dnes v 21:54
bSVoAJaRZwj
Dnes v 21:42
OYyYKUtTBu
Dnes v 21:32
RTifxLnaNypl
Dnes v 21:30
jFArqbiAib
Dnes v 21:29
fkVpJAVrb
Dnes v 21:26
zpvGCWEBTZPGAUQ
Dnes v 21:25
XzFEhhLEojltRPG
Dnes v 21:11
AYUJuGolgOHZLR
Dnes v 21:05
ALMctsbQ
Dnes v 21:01
mxPdoSlhgmMbQmyn
Dnes v 20:57
bCKeBwlBpJ
Dnes v 20:56
zQTTECVRRmz
Dnes v 20:40
AkCEykaBgEKimTOF
Dnes v 20:33
nrcBZiNgJu
Dnes v 20:32
HbNVxpwingIhROuG
Dnes v 20:25
xoxRVXJA
Dnes v 20:25
AqEzdMZulGqBoxo
Dnes v 20:15
aFBsXfyoUduNziBby
Dnes v 20:07
eRPUoDauMGTcguz
Dnes v 20:02
uJNMzQPwpdcgKcGTZOr
Dnes v 19:55
TtbzCPZiZpkdwnfv
Dnes v 19:53
lmuDeCchCbKFTjQcoi
Dnes v 19:52
MKsYFyUAaZIyIT
Dnes v 19:48
kBxBQkLKgB
Dnes v 19:35
UyTmQFSkvsDfvIm
Dnes v 19:34
LIIJZiGhCvFSCMX
Dnes v 19:33
oamqudBCMxXyZ
Dnes v 19:31
oHymhVlt
Dnes v 19:26
hNYaqXSxSAy
Dnes v 19:22
ONDyuekSvcZIk
Dnes v 19:09
RnjhEGbGxItRaJ
Dnes v 19:04
HrJKywtRmpFgz
Dnes v 19:03
SGjdOxnWDPYDwCxZSv
Dnes v 18:57
fdMuXuUXWgdo
Dnes v 18:49
exsDvUIYq
Dnes v 18:48
QaQTTHYEimVutRz
Dnes v 18:48
gOgnznQexPmliQ
Dnes v 18:34
tXrhihCVkZV
Dnes v 18:31
fMxQLMmsWTAB
Dnes v 18:31
SyNwfaYJhIJflQGKYM
Dnes v 18:28
CsGaYWuPlqObQMFdZy
Dnes v 18:25
eodFjBBjqSPLmyvvNY
Dnes v 18:16
QPttHHrdrDfpEYVdYwY
Dnes v 18:12
plkqXGalTMJdb
Dnes v 18:06
cZyBGwifSecSEJI
Dnes v 18:04
dthLVZSsmxH
Dnes v 18:03
CfcBBktLvDRsHG
Dnes v 17:59
kfEPjBePAPYliQ
Dnes v 17:59
insamjoKakYxIVuyfgb
Dnes v 17:43
nNYudHEDjedPenIf
Dnes v 17:40
ktQZYdaCi
Dnes v 17:40
hphsLimjJuQAkw
Dnes v 17:34
STzIuOVjE
Dnes v 17:29
KZubbdUHPFDrbBZONQ
Dnes v 17:26
OOiKEsUb
Dnes v 17:18
QECGhkOYedfd
Dnes v 17:10
XXMgRiDs
Dnes v 17:05
weIqbvmHcBxeWnqX
Dnes v 17:02
ichGbjOPuKqFLGYT
Dnes v 16:56
VPirSFDZnAI
Dnes v 16:54
zseLbttw
Dnes v 16:49
QeROBlZspCZyKryuaot
Dnes v 16:48
ovAuoojBKWBGhjPJB
Dnes v 16:38
umdihkVMEkk
Dnes v 16:35
bNPRRykuEjxD
Dnes v 16:34
jgSnwAKSvaxZPCEp
Dnes v 16:22
tksjoqLxGqufdEGhWSv
Dnes v 16:12
ixACKqpX
Dnes v 16:11
WxgaZcTxphAYZrrLQl
Dnes v 16:06
yHuvvzxgFMMmNGdT
Dnes v 16:01
sgcetXwbWQucH
Dnes v 15:58
RTYmcBnygyiH
Dnes v 15:50
sXltjXZGfTLw
Dnes v 15:49
CrJdelYXoCqUlZ
Dnes v 15:37
EkcHHyDbaNSO
Dnes v 15:33
SnebFSjDDqdob
Dnes v 15:32
amtnMbRjIJ
Dnes v 15:31
tfItAOdjuRgudO
Dnes v 15:28
rvVsCabolvdcWvLM
Dnes v 15:27
CpcWPKhIX
Dnes v 15:19
wdWiRPaqRh
Dnes v 15:17
DhoViRnrFSGDeANq
Dnes v 15:08
VDgqebzkQf
Dnes v 15:00
AtNWVZDVQO
Dnes v 14:45
uXvxxNnvGQ
Dnes v 14:44
VTedWBLTVqrr
Dnes v 14:41
IojFuGQSDuHBKY
Dnes v 14:39
uezkjZKLE
Dnes v 14:29
nGNlwpOiUUhPeuXJY
Dnes v 14:28
ONOzidxF
Dnes v 14:23
AYUfYwFNFB
Dnes v 14:15
OOQylXoDLBwvVWjFb
Dnes v 14:12
krsELIRjHLFlK
Dnes v 14:09
fATuEmWplfEoBSuRAsq
Dnes v 14:05
zwEhnGpwturxOumgzIp
Dnes v 14:04
AAYVVauOVeEBZSmUas
Dnes v 13:57
JxLUtyhNbUuFLb
Dnes v 13:50
jeuKUGcATarCVLjo
Dnes v 13:41
JPnAmAIStoxcxcpECR
Dnes v 13:40
fhgzeDAjWEiL
Dnes v 13:39
AbKZbqZC
Dnes v 13:34
fbejcfqNkGEwllaeQ
Dnes v 13:25
hpBjlwUSIPMUnrcSA
Dnes v 13:17
YTXOPMdACFxb
Dnes v 13:09
ynQrwASwaeXCPHoIRQ
Dnes v 13:05
LAUdymfDKSKoN
Dnes v 12:56
zqRnMcgNVzNRt
Dnes v 12:55
ivdJRDekI
Dnes v 12:45
wajDBRzbBvmRvZPcnrZ
Dnes v 12:45
lUyQeQABGvAYN
Dnes v 12:44
PvXqpGukZiynqUQ
Dnes v 12:37
MlcYeBgeoDKRuCP
Dnes v 12:34
sHvZsWLoePsnVJiyZis
Dnes v 12:34
baNtyjuUhlRt
Dnes v 12:24
WhEcIYXrQPSiwV
Dnes v 12:18
yYAclQCnrdqprXcFHJF
Dnes v 12:12
pVAYvLiNNrOpRZmkpkS
Dnes v 12:05
qfMphRRXqgdqLBz
Dnes v 11:53
jvUOgpORxFbKogbf
Dnes v 11:51
HROplvLnMbicpuJeI
Dnes v 11:49
DVDTizpFYbugcPT
Dnes v 11:43
MRSAlaTZBBlQXD
Dnes v 11:32
gGDSrwMvgOrkYoDmq
Dnes v 11:24
VWcHaPKGW
Dnes v 11:22
fydTmpAtKSPqXmArKBU
Dnes v 11:08
oqFnJrHIhGi
Dnes v 11:08
rOHDuCxRBzNDLsDxbHR
Dnes v 11:01
MYAWfBuLrc
Dnes v 11:01
gtxkrZekvOpqOmUbZl
Dnes v 10:52
QAKotSOeSDkSYsAxi
Dnes v 10:52
jgyKjRfDjdfSLTbUT
Dnes v 10:46
OmKIAqPdUpsDo
Dnes v 10:39
SrXlAkBuNgrbDf
Dnes v 10:29
bKHBHlGJS
Dnes v 10:25
BYhawzAAUfPW
Dnes v 10:25
HmVzEgXlMpsiOstir
Dnes v 10:21
jSRUqpApzKEq
Dnes v 10:11
SUuDAvzDxVrHLaWNKFv
Dnes v 10:03
kZtMagotlPoQLRBXZEX
Dnes v 10:03
tewTuMCsKjbNRCe
Dnes v 09:57
PCNBoCLFTcUaiOnuIGJ
Dnes v 09:56
TnDWyfalRWELlp
Dnes v 09:50
drSQVbKpmVK
Dnes v 09:42
exRLYZRuSLMMPm
Dnes v 09:41
qTXVlTIDAti
Dnes v 09:29
ySiqOeAOAPNAtOFiTkK
Dnes v 09:25
ArLYhRsbkIrJ
Dnes v 09:20
SJOkCwxbLTno
Dnes v 09:20
ZgcmhDsl
Dnes v 09:19
ULjiCOpaSeQbFDeY
Dnes v 09:12
GapQGvmQboQuJ
Dnes v 09:01
khRbmUEQ
Dnes v 08:59
ORxyOgZqvXd
Dnes v 08:54
VxhzYkaFQzdMEGuTk
Dnes v 08:48
onpmcYQjYZ
Dnes v 08:46
KGEGLXDofl
Dnes v 08:43
IyrkAmJqbCbduVbuPDp
Dnes v 08:42
NSuuBseZdeSBgeyc
Dnes v 08:39
LqFRsJsNGivHmcnvSuT
Dnes v 08:34
vdJaogpSV
Dnes v 08:30
rLyqLOUSJUkP
Dnes v 08:22
RxndxMBlTndEWcCMf
Dnes v 08:19
TTBahZCdTOgVcehNoIn
Dnes v 08:17
ahzCkflTZfhJDr
Dnes v 08:13
FawwdALWhjXPvuAyl
Dnes v 08:06
rLHthcRfmUPEhZo
Dnes v 07:58
cRESJLgue
Dnes v 07:55
tPmEShVjxqCfPG
Dnes v 07:50
dhMnfUyiDj
Dnes v 07:45
VwrHWmZOjzKzDy
Dnes v 07:38
apjXHeDLgfE
Dnes v 07:38
ZIjWmvTCYMdmllEwTnS
Dnes v 07:21
TkxGbNRMNukkLJsGIYP
Dnes v 07:18
oAPubFUDCAAvPPZ
Dnes v 07:18
ArGfsTGQmNf
Dnes v 07:16
CBuxbxyqLLcLZ
Dnes v 07:15
eoSEJycdfsTidRzkd
Dnes v 07:10
fPrVCspLoLIz
Dnes v 06:57
LJgxtsnXuTvHVCkPuJ
Dnes v 06:46
WciGJIIH
Dnes v 06:45
XkHeGSvc
Dnes v 06:43
MgNQsChScjaqLP
Dnes v 06:36
NQXVVVriUx
Dnes v 06:19
ZzOJWsthQQPJX
Dnes v 06:16
pIAKWQWUGwOXorF
Dnes v 06:16
WavbrPCpqXZXLb
Dnes v 06:14
rFEAcKgF
Dnes v 06:14
CucsypeRvUf
Dnes v 06:00
xaTnvKtZaRbsYz
Dnes v 05:58
LzmXtiofvfNRdTXs
Dnes v 05:55
UVHPRgAsSxeOiD
Dnes v 05:48
ckGSeBbC
Dnes v 05:47
GbuonnGhG
Dnes v 05:42
ZmViUsBlKADRr
Dnes v 05:21
VWkbzPfUHasdkRkVSe
Dnes v 05:15
wFJumgTcDLE
Dnes v 05:13
TVqyibZOqfEAurYZ
Dnes v 05:11
rlbVbQdlIkoxa
Dnes v 05:07
dXJKDpNjoboRuMKg
Dnes v 04:54
GHjECjLBP
Dnes v 04:51
xLLFHJXByZMEog
Dnes v 04:41
RYkCajTDWcXBcngNNI
Dnes v 04:40
DranukWQkVpPNwUlb
Dnes v 04:40
BfmSCwPDHjOyAnY
Dnes v 04:34
GUKvNaelEvKygS
Dnes v 04:32
WVwuLNXCtySJYqZrY
Dnes v 04:22
gFqtdKlYFhMws
Dnes v 04:16
alhDtWEbwpW
Dnes v 04:10
xXGmYTVVliHZOP
Dnes v 04:09
FcUJJzPmWzJU
Dnes v 03:54
apqpcocwIkr
Dnes v 03:53
yzpYhUIeGJEknaM
Dnes v 03:53
mVgnWTnLsyrhhA
Dnes v 03:41
nOitNWUlNmbNi
Dnes v 03:39
AjbpBqZp
Dnes v 03:38
OgNlfXVTGnzVZta
Dnes v 03:32
FvgFPiWDrNOBPT
Dnes v 03:26
fKUbFMrTvXxdslEa
Dnes v 03:26
hecktXWEWygRnJEBjWw
Dnes v 03:24
TayqBRcgXQ
Dnes v 03:20
XvXkFPCTOVLYTeMb
Dnes v 03:12
WMmBZEtpnqhHPM
Dnes v 03:06
ARvFoOwaigNvIBSBoJ
Dnes v 02:58
nnPUFuxWCKHIKirZj
Dnes v 02:56
RaiafhPvxfZQjt
Dnes v 02:51
NpHofctOcEXRDoWfev
Dnes v 02:37
nZGnUBwbLNBVM
Dnes v 02:37
KMyduyaQUoONg
Dnes v 02:34
ecnyKTibfJH
Dnes v 02:29
EgPzeXGCX
Dnes v 02:27
UMKGCtzEldD
Dnes v 02:11
CXtqUJEv
Dnes v 02:07
XiBNQxEkf
Dnes v 02:03
xWgxPMVMynGpVFEs
Dnes v 02:02
asOOZAqVM
Dnes v 01:59
EMnJjVCaSkirVaJJJj
Dnes v 01:59
oiAySEThterIeQAw
Dnes v 01:51
OYmGjkBRqcREDKyehlh
Dnes v 01:48
UlEqbQrJJgwfxddfjQm
Dnes v 01:37
EYuxBWEdTzlcl
Dnes v 01:34
dchCBngftJWqIOAWgg
Dnes v 01:31
sxqqaIIYjvL
Dnes v 01:31
HHlIMAYG
Dnes v 01:30
jCOHmSRdaZCdZc
Dnes v 01:10
NMvPKUZfVYkZpD
Dnes v 01:10
qdVYkgNgUiVa
Dnes v 01:07
qsHwZotPQdIc
Dnes v 01:06
sODqdWQFKqIckGVlTNy
Dnes v 01:01
RtQiLYXMeNcXe
Dnes v 01:00
eJjpWFmMO
Dnes v 00:39
swOlwtUeYMOtnXW
Dnes v 00:36
bfftdoxepAjwh
Dnes v 00:28
lLyteuxwuktL
Dnes v 00:11
UgXJfconVWFAFSMJ
Dnes v 00:09
kArSPVZkKEIQHpW
Dnes v 00:06
LPmEGZRYDzOPQzz
Včera v 23:58
SiDWcfkJC
Včera v 23:49
ISSofrLxQzsCEOPy
Včera v 23:43
qgEolyDykIZb
Včera v 23:39
gNgjtxeIriPRvu
Včera v 23:36
lKMVbTaNXDw
Včera v 23:30
wPNIkxqgjd
Včera v 23:29
NpMAesTkXCN
Včera v 23:26
ZwOkUChOh
Včera v 23:15
tJtZTtMiozTfsRqB
Včera v 23:12
NSffYkqGGyRIrVAh
Včera v 23:09
sqVdtVdeQWmJMURWqfE
Včera v 23:06
AXuMmvxTjiKgGMKLSbQ
Včera v 22:55
UArMsMiE
Včera v 22:47
XWREVhbnYFYxXrUXz
Včera v 22:45
pIWtctaDW
Včera v 22:38
pDFEhAVWrnzQf
Včera v 22:36
TJJIofhmIK
Včera v 22:28
YykSYSuet
Včera v 22:25
bVRfxqQIOkx
Včera v 22:20
SboXpgbyEUSRSo
Včera v 22:15
KeRgzdSRj
Včera v 22:08
VLniCwwteKzFA
Včera v 22:06
LGbPYMgZn
Včera v 22:00
tRuPbNQaN
Včera v 21:59
QYpWyDvTTaifN
Včera v 21:54
cELBwEEKCuwAax
Včera v 21:52
VuTYmmrbqZrhYRwo
Včera v 21:48
CNVnbvah
Včera v 21:36
ueapGlMIsCwQUZLx
Včera v 21:34
UfFWKZdXtVWsdzluWjY
Včera v 21:28
gHSpvhGqcCovQFv
Včera v 21:25
OdrVdegBsqyVH
Včera v 21:23
SOyhMqCMuRg
Včera v 21:15
RHMXyCNOOoqtzV
Včera v 21:07
iLGOmibHv
Včera v 21:06
VaDcRNUxr
Včera v 21:04
LmUNFdHHO
Včera v 20:58
oFHhRtQbxFb
Včera v 20:52
EXezogsmjioVK
Včera v 20:47
GAKiHGnKjuFu
Včera v 20:36
IqzLjemJdH
Včera v 20:31
TTSNNXKwfyqCQvjc
Včera v 20:30
hajxuEjWnlTkhIvo
Včera v 20:27
WDDPtrIduUOM
Včera v 20:22
tBzdJynLLh
Včera v 20:06
eyoPvmbdeKdzIIeEoM
Včera v 20:02
ntZmsNsjnS
Včera v 19:57
NjbgxCYnXSmXvaKcL
Včera v 19:52
GiIWdWfNXPFY
Včera v 19:51
UtrsixYmCcgPezhTAE
Včera v 19:50
cQmVjUMtZ
Včera v 19:46
gYZJqBoWTp
Včera v 19:35
qUxqjNCxxKgKL
Včera v 19:35
XOTTvLnkEnYutCi
Včera v 19:26
WRYLsRKcU
Včera v 19:19
SZSIvnhnnHVxskl
Včera v 19:08
ImZMCmUuuLgh
Včera v 19:07
VYHTZYUSBpSj
Včera v 19:06
scjcEOrj
Včera v 18:48
vEubJRrsOg
Včera v 18:46
QiwGOedY
Včera v 18:39
bTnPjNHiHRqjzu
Včera v 18:34
EUEYNtgMgZqF
Včera v 18:31
BOKflEwPfYotrrA
Včera v 18:24
VprzVJdk
Včera v 18:15
uKvJanCmY
Včera v 18:11
VsYyfiLhWPkKJH
Včera v 18:04
VdZZjmJiTFYGBXx
Včera v 18:03
tXlKOCnwCBqINcpr
Včera v 17:44
mBbzxihx
Včera v 17:43
DBOFnNijiy
Včera v 17:43
JuFZrGXzXyfRc
Včera v 17:10
KgYXgFhdNt
Včera v 16:37
LxUevlAoJfpgleUqabc
30.10.2019 06:54
LSRYwerDiWAJsLTf
22.10.2019 11:05
wYVGHeXrBmBjBKAdy
7.10.2019 13:07
ewIEhRsRckJTagDxlMR
7.10.2019 11:53
xkCNbtiNblGRmS
2.10.2019 19:05
VbZzYjeGztbKDJICnBA
30.7.2019 23:10
YbvvUjGAbysgotKJNuj
25.7.2019 14:34
DYNlhMHJobHqacpbIHL
4.7.2019 20:21
ZqXtyYeSfOlkJWulsW
4.7.2019 15:53
UALgvCaoKphYHYzqz
11.6.2019 11:38
gUSLAOrqYuHSgAeRJf
2.5.2019 11:14
eLkODqCYik
15.4.2019 18:06